Kristaps Porzingis: "There's still work to do"

Kristaps Porzingis: "There's still work to do"